TITLE

DESCRIPTION

Wewnątrzszkolny system oceniania gimnazjum

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
W NIEPUBLICZNYM EUROPEJSKIM GIMNAZJUM JĘZYKOWYM
§ 1
Postanowienia ogólne:
Niniejszy dokument stanowi załącznik do statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Milenium”.
Dokument ten określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasady przeprowadzania egzaminu w Niepublicznym Europejskim Gimnazjum Językowym.
Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Szczegółowe zasady oceniania, kryteria oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele uczący danego przedmiotu i są zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania (PSO), które stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.
Zasady oceniania z przedmiotów artystycznych oraz wychowania fizycznego zawierają: Regulamin oceniania zajęć artystycznych oraz Regulamin oceniania w zakresie wychowania fizycznego, stanowiące załączniki do niniejszego dokumentu.
Nauczyciel jest obowiązany obniżyć wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
Na zakończenie roku szkolnego uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5.50 oraz wzorowe zachowanie uzyskuje tytuł NAJLEPSZEGO Z NAJLEPSZYCH i otrzymuje SKRZYDŁA – NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY.
Podstawą do wystawiania oceny semestralnej i rocznej z j. polskiego, j. obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii oraz informatyki jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz zaangażowanie i włożony wysiłek w proces zdobywania wiedzy i realizacji obowiązków.
Dla uczniów posiadających udokumentowane specyficzne trudności w uczeniu się stosuje się w przedmiotach wymienionych w pkt. 9 nauczanie metodą zaliczeniową. Opis metody zaliczeniowej oraz regulamin wystawiania ocen cząstkowych z przedmiotów nauczanych tą metodą stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
§ 2
Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
Ujednolicenie sposobu oceniania osiągnięć uczniowskich.
Ustalenie procedur oceniania i sprawdzania stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych.
Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
Motywowanie uczniów do systematycznej pracy, samodzielności, samooceny – tworzenie właściwej atmosfery wychowawczej.
Ewaluacja programów nauczania – ocena efektywności różnych metod, technik i modeli kształcenia umożliwiająca doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali i w formach przyjętych w danej szkole;
Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
Ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali, o której mowa w § 4 ust. 2 i § 5 ust. 3;
Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 3
Narzędzia oceniania:
Pisemne prace klasowe (testy, sprawdziany, itp.).
Wypowiedzi ustne (rozmowy, konkursy, turnieje).
Prace domowe (grupowe i indywidualne).
Wytwory pracy ucznia.
Obserwacja ucznia w różnych sytuacjach, podczas pracy w grupach, prezentacji wytworów, utworów i dyskusji.
Pozaszkolne formy uczniowskiej aktywności.
§ 4
Zasady oceniania postępów w procesie uczenia się.
Podstawą do wystawiania oceny semestralnej i rocznej z języka polskiego, języków obcych, historii, matematyki, biologii, wos, geografii, fizyki, chemii oraz informatyki jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz zaangażowanie i włożony wysiłek w proces zdobywania wiedzy i realizacji obowiązków.
1.Model oceniania uwzględnia dwie składowe:
główną ocenę obrazującą poziom spełnienia wymagań podstawy programowej (ocena za wiedzę / ocena za osiągnięcia)
Ocena za osiągnięcia w skali 1 – 6.
ocenę uzupełniającą zaangażowania ucznia w proces zdobywania wiedzy i realizacji obowiązków
Ocena za zaangażowanie i wysiłek włożony w daną pracę - skala A – D
A – maksymalny
B – częściowy
C – sporadyczny
D – żaden
Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
2. Kryteria i formy oceniania poziomu spełnienia wymagań podstawy programowej dotyczących określonej wiedzy i umiejętności oraz wagi ocen są opisane w Przedmiotowych Systemach Ocenianiach zgodnych z ogólnymi ustaleniami Wewnątrzszkolnego systemu Oceniania.
3. Kryteria ocen za zaangażowanie
A
Uczeń z własnej inicjatywy:
- systematycznie pogłębia swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji
- wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w poszukiwaniu wiedzy
- chętnie podejmuje się wykonania zadań dodatkowych wykraczających poza podstawę programową
- wytrwale poszukuje zastosowań wiedzy w praktyce
- chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami – „żyje” wiedzą
- zgłasza swoje problemy związane z przedmiotem i poszukuje ich rozwiązań
- podejmuje dodatkową pracę z nauczycielem w celu podwyższenia swoich umiejętności
- nie przekracza ustalonych przez nauczyciela i PSO ilości nieprzygotowań
Wykazuje własną inicjatywę w pogłębianiu i poszukiwaniu wiedzy, jest twórczy
i kreatywny.
B
Uczeń:
- nie przekracza ustalonych przez nauczyciela/ PSO ilości nieprzygotowań,
- przygotowany do lekcji – ma zorganizowany warsztat pracy, utrwaloną wiedzę,
- systematycznie odrabia lekcje i przygotowuje się do zajęć, jest aktywny na lekcji, chce się uczyć, poznać nowe informacje, które wykorzysta w życiu codziennym,
- stara się, według swoich możliwości, wzorcowo prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz ćwiczenia
- nie utrudnia nauczycielowi prowadzenia zajęć, jest ich aktywnym uczestnikiem
- podejmuje dodatkową współpracę z nauczycielem w celu podwyższania swoich umiejętności
- zgłasza swoje problemy
- zalicza wszystkie prace i sprawdziany w ustalonym przez nauczycieli terminie
Uczeń potrzebuje zachęty, delikatnego wsparcia ze strony nauczyciela.
C
Uczeń:
- jest przeświadczony o użyteczności nauki szkolnej, ale sam nie poszukuje nowej wiedzy, nie ma potrzeby ani chęci do samodzielnego jej pogłębiania
- zwykle odrabia lekcje i jest przygotowany do zajęć, ale trzeba mu o tym przypominać
- nie dba o warsztat pracy (często zapomina książek oraz zeszytu, przyborów)
wymaga dużej kontroli ze strony nauczyciela (nauczyciel musi przypominać o, np.: terminach oddawanych prac, etc)
Uczeń potrzebuje kontroli nauczyciela, sam nie wykazuje inicjatywy w pogłębianiu wiedzy.
D
Uczeń:
- demonstruje negatywny stosunek do nauki, np.: zwykle jest nieprzygotowany do lekcji, nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie ma przygotowanego warsztatu pracy, etc, wykazuje się minimalnym wkładem pracy, zależy mu nie na zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, ale na przejściu do klasy programowo wyższej.
- swoją postawą dezorganizuje lekcję, skutecznie utrudnia jej prowadzenie,
- lekceważy polecenia nauczycieli oraz pracowników szkoły
Uczeń wymaga stałej kontroli ze strony nauczyciela oraz współpracy z rodzicami.

Ocena semestralna oraz roczna wystawiane są jako wynik średniej ważonej, wynikającej z ocen, uzupełnionej dodatkowo oceną z zaangażowania.

Ustalanie oceny semestralnej i rocznej następuje według zasady:
I semestr:
obliczenie średniej ważonej,
obliczenie średniej arytmetycznej oceny zaangażowania, gdzie A-4, B-3, C-2, D-1:
3,50-4,00 – A
2,50 – 3,49 – B
1,50 – 2,49 – C
1 – 1,49 – D
Ocena roczna (II semestr):
ustalenie oceny końcowej, jako sumy średniej ważonej i wartości przypisanej średniej ocenie z zaangażowania:
A +0,4
B +0,2
C 0
D -0,4
Ocena końcowa:
0-1,75 niedostateczny
1,76 -2,65 dopuszczający
2,66 – 3,65 dostateczny
3,66 – 4,65 dobry
4,66 – 5,50 bardzo dobry
5,51 – 6,00 celujący
4.Wagi i formy pracy ucznia, które podlegają ocenie, ustalają nauczyciele w PSO.
Przy wystawianiu oceny celującej , przy znacznych osiągnięciach w konkursach średnia może być niższa. Ostateczna decyzję przy wystawianiu oceny ma nauczyciel.
5. Oceny bieżące, semestralne i końcoworoczne wyrażone są w stopniach wg skali
stopień celujący - 6 (cel.)
stopień bardzo dobry - 5 (bdb.)
stopień dobry - 4 (db.)
stopień dostateczny - 3 (dst.)
stopień dopuszczający - 2 (dop.)
stopień niedostateczny - 1 (ndst.)

Taka skala ocen obowiązuje przy wystawieniu ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych,
tj. śródrocznych i końcoworocznych. W ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych
śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów (+, -)
(+ - wliczamy w średnią ważoną).
+ dodajemy 0,5,
- odejmujemy 0,3, np. 3- to 2,70, 2+ to 2,50)
Ocena ze sprawdzianów i klasówek jest ustalona wg procentu zdobytych punktów:

0% - 30% - niedostateczny (1)
31% - 50% - dopuszczający (2)
51% - 75% - dostateczny (3)
76% - 89% - dobry (4)
90% - 97% - bardzo dobry (5)
98% - 100% - celujący (6) gdy brak zadania „na 6”
90% - 100% - bardzo dobry + zad. dodatkowe – celujący (6)
Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy;
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie ustalonym przez nauczycieli danego przedmiotu;
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w kryterium wymagań podstawowych nauczycieli uczących danego przedmiotu;
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu minimum wiadomości, ale braki te nie przeszkadzają w uzupełnieniu przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w programie przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
Częstotliwość oceny uzależniona jest od specyfiki przedmiotu i ilości godzin na niego przeznaczonych, jednak nie mniej niż jedna ocena w miesiącu.
Prace klasowe będą ocenione w ciągu dwóch tygodni, a sprawdziany, testy w ciągu jednego tygodnia.
Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
Uczeń nieobecny na pracy klasowej pisze ją w terminie późniejszym, ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu lub zajęć edukacyjnych.
W jednym dniu może być jeden sprawdzian (praca klasowa), obejmujący dział lub zagadnienia programowe, a w ciągu tygodnia – dwie takie prace, na tydzień wcześniej zapowiedziane.
Nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny przez siebie wystawionej na prośbę ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego.
Uczeń mam możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej, testu na zasadach ustalonych z nauczycielem przedmiotu.
Uczeń ma możliwość poprawy oceny z odpowiedzi ustnej na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.
§ 5
Ocenianie zachowania
Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.
Ocena z zachowania jest opinią szkoły o:
1) Funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym;
2) Respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
Semestralną/końcoworoczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie oceniania zachowania stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu według następującej skali:
wzorowe,
bardzo dobre,
dobre,
poprawne,
nieodpowiednie,
naganne.
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) z Regulaminem oceniania zachowania.
Uczniowie informowani są na pierwszej godzinie wychowawczej, a rodzice na pierwszym zebraniu klasowym.
Ocena za zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
§ 6
Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego
Wystawiona przez nauczyciela ocena końcoworoczna „niedostateczny” może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły i wyznacza go w ostatnim tygodniu wakacji.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego załącza się prace pisemne ucznia, skład komisji, termin egzaminu, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję, pytania egzaminacyjne, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej takiego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 7
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum
W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:
w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
w drugiej części – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b Ustawy o systemie oświaty.
Opinia, o której mowa w ust. 3, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
Opinię, o której mowa w ust. 3, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich dla ich stanu zdrowia.
Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem ust. 7.
Dla uczniów, o których mowa w ust. 3, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut.
§ 8
Klasyfikacja uczniów.
Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem przedmiotów i zajęć, z których został zwolniony.
Klasyfikowanie śródroczne polega n okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w § 4 ust. 2 oraz oceny zachowania wg skali określonej w § 5 ust. 3.
Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.
Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzą poszczególne zajęcia edukacyjne, wg skali zawartej w § 4 ust. 2, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy wg zasad zawartych w Regulaminie oceniania zachowania.
Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Egzamin klasyfikacyjny
1 Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie (roku szkolnym). W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim okresie, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (nie później jednak niż do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego).
Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki, wf oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i nie ustala mu się oceny z zachowania.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nie klasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizującego indywidualny program i tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 17 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 17, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w ust. 18 – skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 24 i § 8.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 i § 8.
Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 8.
§ 9
Procedury odwołania od oceny klasyfikacyjnej
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej za zajęć edukacyjnych:
a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowani:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. B, może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W taki przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocena;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 10
Zwolnienia z zajęć
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wychowania fizycznego i informatyki.
Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
W przypadku zwolnienia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji (dzienniku i arkuszu) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
§ 11
Zapis ocen śródrocznych i końcoworocznych.
Oceny cząstkowe )śródroczne i semestralne) nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego, zaś oceny końcowo roczne do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen.
Oceny semetralne i końcowo roczne podaje się uczniom ustnie, a rodzicom (opiekunom prawnym) na piśmie.
§ 12
Prawa i obowiązki ocenianych w przypadku ustalenia stopnia z naruszeniem zasad oceniania.
1. Prawa ucznia.
Uczeń ma prawo do:
a) znajomości, jawności ocen,
b) rzetelności i uzasadnienia oceny,
c) znajomości rozporządzenia MENiS o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu,
d) możliwości poprawienia oceny śródrocznej i końcowo rocznej (oceny cząstkowe na warunkach ustalonych przez nauczyciela),
e) pełnej informacji o możliwości odwołania się od oceny,
f) możliwości odwołania się od oceny (śródrocznej i końcowo rocznej) do dyrektora szkoły,
g) wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych.
Prawa rodziców.
Rodzice mają prawo do:
a) jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka,
b) bieżącej informacji o postępach dziecka,
c) odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny,
d) wglądu w poprawione i ocenione prace dziecka,
e) informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swojego dziecka,
f) informacji o wymaganiach szkoły.
3. Prawa nauczyciela.
Nauczyciele mają prawo:
a) zachowania oceny w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z procedurą,
b) udziału w egzaminie sprawdzającym, poprawkowym i klasyfikacyjnym i przygotowaniu do niego zadań,
c) obrony swojej opinii,
d) uczestniczenia w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych.
§ 13
Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania.
Szkoła (nauczyciel, wychowawca) powinna:
Wskazywać rodzicom (prawnym opiekunom) na potrzebę kierowania uczniów z trudnościami w nauce na badania psychologiczno-pedagogiczne.
Organizować w miarę potrzeb i możliwości zespoły wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.
Organizować spotkania z pedagogiem, logopedą.
Organizować pomoc koleżeńską.
Przeprowadzać pedagogizację rodziców.
Przeprowadzać indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami i uczniami.
§ 14
Ewaluacja systemu oceniania.
1. Ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje się raz na 3 lata, do 31 sierpnia.
Narzędziem ewaluacji będą głownie ankiety, ale również rozmowy, wywiady.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress