TITLE

DESCRIPTION

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności

w Zespole Szkolno –Przedszkolnym Milenium

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

2. Regulamin opracowuje Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej.

3. Zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminu są:

A. wszyscy nauczyciele w zakresie odnotowywania w dzienniku lekcyjnym i nieobecności lub spóźnień uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz w zakresie klasyfikowania uczniów z uwzględnieniem ich nieobecności na zajęciach;

B. wychowawcy klas w zakresie systematycznego odnotowywania w dzienniku lekcyjnym usprawiedliwień nieobecności uczniów;

C. dyrekcja szkoły w zakresie prowadzenia kontroli przestrzegania zawartych w nim postanowień;

D. uczniowie oraz ich rodzice (opiekunowie prawni) w zakresie zasadności, terminowości i właściwej formy usprawiedliwiania nieobecności.

E. Na początku roku szkolnego uczeń zakłada zeszyt usprawiedliwień, w którym na pierwszej stronie znajdują się: imię i nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny, pieczątka szkoły, podpisy rodziców i wychowawcy, telefoniczny kontakt do domu i rodziców.

5. Każda strona zeszytu otrzymuje kolejny numer, a uczeń jest osobiście odpowiedzialny za terminowe rozliczanie swoich nieobecności na podstawie wpisów dokonanych przez rodziców.

6. Zeszyt usprawiedliwień jest jedynym dokumentem, na podstawie którego wychowawca może usprawiedliwić nieobecności ucznia w szkole. Usprawiedliwienia nieobecności uczniów na luźnych kartkach papieru nie będą honorowane przez nauczycieli (zaświadczenia lekarskie należy wkleić do zeszytu).

7. W przypadku zgubienia zeszytu usprawiedliwień, należy założyć nowy i przedstawić do podpisu wychowawcy.

8. Rodzice zobowiązani są do systematycznej kontroli frekwencji swoich dzieci poprzez własnoręczny podpis umieszczany pod każdym usprawiedliwieniem w zeszycie usprawiedliwień.

§ 2

TRYB I WARUNKI USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.

2. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na zajęcia do 15 minut od rozpoczęcia lekcji. Spóźnienie na lekcję powyżej 15 min – traktowane jest jak godzina nieobecna i powinno być usprawiedliwione jak każda inna nieobecna godzina.

3. Nauczyciel odnotowuje nieobecność ucznia w dzienniku lekcyjnym. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję do 15 minut od jej rozpoczęcia nauczyciel odnotowuje spóźnienie.

4. Usprawiedliwienia we właściwej formie wymaga każda nieobecność ucznia, na każdej godzinie zajęć lekcyjnych.

5. Jedyną osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia jest wychowawca klasy.

6. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych odbywa się poprzez dokonanie zapisu w dzienniku lekcyjnym.

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach, w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie, odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami oraz powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.

8. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków.

9. Rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci wyłącznie w formie pisemnej. Wychowawca potwierdza akceptację usprawiedliwienia podpisem

10. Usprawiedliwienie winno zawierać: datę usprawiedliwionej nieobecności, wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć), przyczynę. Wyraźny podpis osoby wystawiającej usprawiedliwienie.

11. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcę klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej 5 dni w ciągu trzech pierwszych dni nieobecności dziecka. W przypadku nie poinformowania szkoły przez rodzica (prawnego opiekuna) o nieobecności ucznia w szkole trwającej powyżej 5 dni w wymaganym terminie, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.

12. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 5 dni roboczych od przyjścia do szkoły. W przeciwnym wypadku nieobecność nie będzie usprawiedliwiona.

13. Usprawiedliwienie nieobecności na pierwszych godzinach lekcyjnych może mieć miejsce tylko w dniu nieobecności.

14. Zwolnienie z zajęć lekcyjnych uczeń powinien dostarczyć przed rozpoczęciem swoich zajęć lekcyjnych.

15. Usprawiedliwienie spóźnienia na pierwszą lekcję.

Do usprawiedliwionych zalicza się:

1) opóźnienie pociągu lub autobusu (potwierdzone odpowiednim wpisem);

2) badania lekarskie / wizyta u lekarza (potwierdzone odpowiednim wpisem, najpóźniej w dniu spóźnienia);

3) inne ważne przyczyny losowe (po akceptacji przez nauczyciela wychowawcę).

16. Wychowawca w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach ( wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu itp.) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.

17. Wychowawca nie usprawiedliwia pojedynczych nieobecności bez wcześniejszej informacji od rodzica (prawnego opiekuna). Ma również prawo nie akceptować wszystkich powodów nieobecności ucznia w szkole i pozostawić te godziny bez usprawiedliwienia, gdyż oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) , które w przeciwieństwie do zaświadczenia lekarskiego nie są dokumentem urzędowym, podlegają ocenie nauczyciela. Nie każdy z podawanych w oświadczeniach powodów obiektywnie usprawiedliwia nieobecność w szkole. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych nie są tylko kwestią organizacyjną i porządkową. Stanowią element procesu wychowawczego realizowanego przez szkołę względem wszystkich uczniów. Wychowanie w szkole obejmuje również wdrożenie ucznia do sumiennego wywiązywania się z obowiązków, eliminowanie przypadków uchylania się ucznia od ich wykonywania z błahych powodów oraz odpowiedzialność za składane oświadczenia


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress