TITLE

DESCRIPTION

Regulamin szkoły

                                                                             REGULAMIN

                                                 Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

Par. 1
1. Regulamin (zwany też Regulaminem Szkoły) obowiązuje wszystkich uczniów szkoły i ich rodziców.
Par. 2
2. Każdy członek społeczności szkolnej, bez względu na swój wiek i funkcje w szkole ma:
1) prawo do poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony pozostałych członków,
2) obowiązek do poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności osobistej pozostałych członków społeczności.
Par. 3
1. Uczeń ma prawo do:

1) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz właściwej organizacji imprez pozaszkolnych, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki;

W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szkoła podejmuje następujące działania:

• uczniowie przebywający w Szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników Szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w Szkole ustalenia;
• niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;
• każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;
• każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczeniu klasy lub Szkoły przez ucznia;
• w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba
o przestrzeganie zasad BHP oraz opiekun Sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni, a w nim określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;
• w Sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;
• każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a w przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału;
• uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
• nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie z zasadami BHP, pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy świetlicy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów;
• wyznaczeni nauczyciele, wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi na stołówce szkolnej w związku z korzystaniem przez nich z posiłków, nad uczniami oddziałów przedszkolnych i oddziałów klas I-III przebywającymi na stołówce szkolnej opiekę sprawują wychowawcy oddziałów – zgodnie z ustalonym harmonogramem;
• nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;
• nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności, które tego wymagają;
• opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
• po zakończonych zajęciach edukacyjnych, które są ostatnimi w danym dniu (zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych), nauczyciel jest zobowiązany sprowadzić uczniów do świetlicy;
• nauczyciele organizatorzy zabawy szkolnej odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu jej zakończenia i opuszczenia Szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;
• wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów klas I-III odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;
• wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole i poza nią – w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren Szkoły i wycieczką;
• pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Dyrektora Szkoły;
• pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, przy czym woźna identyfikuje osoby wchodzące na teren Szkoły, nadzoruje zamykanie i otwieranie szatni zgodnie z planem zajęć edukacyjnych poszczególnych oddziałów; sprzątaczki po zakończeniu przerw międzylekcyjnych kontrolują korytarze, klatki schodowe, toalety, dokonują prac porządkowych, a dostrzeżone usterki lub zniszczenia składają Dyrektorowi Szkoły;
• konserwator w razie opadów śniegu oczyszcza przejścia ze śniegu lub lodu i posypuje piaskiem, kontroluje stan wyposażenia na placu zabaw i dokonuje ewentualnych napraw.
• Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą Dziecku pełne bezpieczeństwo:
1) upoważnienie dokonuje się w obecności nauczyciela lub dyrektora na początku roku szkolnego (nie później niż do 15 września danego roku szkolnego),
2) nie wydaje się dzieci osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
3) szkoła zapewnia dziecku bezpieczeństwo od momentu przekazania dziecka nauczycielowi (pracownikowi szkoły), do momentu odebrania dziecka od nauczyciela (pracownika szkoły),
4) w przypadku nieodebrania dziecka o ustalonej godzinie, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców,
5) w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów), nauczyciel oczekuje jedną godzinę; po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
6) dziecko może przychodzić i wychodzić ze szkoły bez opieki rodziców i osób upoważnionych w przypadku, gdy rodzic złoży pisemne oświadczenie do wychowawcy na początku roku szkolnego (nie później niż do 15 września danego roku szkolnego).
• W szkole nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców - poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw bez zgody rodziców. Rodzice mają obowiązek pisemnego zgłoszenia do wychowawcy i udzielenia wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia ich dzieci w przypadku wszelkich dolegliwości dziecka, np. alergie pokarmowe, oddechowe, inne poważne schorzenia.
• W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły i zapewnienia mu opieki medycznej. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel lub dyrektor zobowiązany jest do wezwania karetki pogotowia ratunkowego i powiadomienia rodziców.
• Wychowankowie, za zgodą rodziców, mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków - opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice u wychowawcy na początku roku szkolnego.

2) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych;
3) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
5) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, olimpiadach, zawodach sportowych, itp. zgodnie ze swoimi możliwościami, umiejętnościami, zleceniami nauczycieli oraz za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
6) uzyskania informacji na temat programu nauczania oraz kryteriów oceny wiedzy i umiejętności ze strony wszystkich uczących go nauczycieli;
7) zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych;
8) brania pod uwagę przez nauczyciela fizycznych możliwości odrabiania zadania, np. z dnia na dzień, z piątku na poniedziałek;
9) przerw świątecznych i ferii bez zadań domowych;
10) pełnego wykorzystywania przerw międzylekcyjnych;
11) pomocy ze strony kolegów i nauczycieli w nadrabianiu materiału, jeśli zaległości w nauce powstały z przyczyn od niego niezależnych;
12) rozsądnego obciążania sprawdzianami wiadomości – zgodnie z opisem w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
13) jawnej i umotywowanej oceny przez nauczyciela;
14) poinformowania o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach na miesiąc przed radą klasyfikacyjną;
15) brania udziału w demokratycznych wyborach reprezentacji uczniowskiej w postaci zarządu samorządu uczniowskiego i rad klasowych;
Par. 4
A. Obowiązki ucznia.
1. Uczeń ma obowiązek:
1) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor szkoły i współtworzyć jej autorytety,
2) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły i rodziców, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, chronić własne życie i zdrowie,
3) uczyć się rzetelnie i systematycznie, starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe,
4) być przygotowanym do każdej lekcji z zakresu materiału, który jest podstawą do realizacji tematu lekcji bieżącej,
5) aktywnie uczestniczyć w lekcjach, przestrzegać ustalonych przez nauczycieli zasad i porządku,
6) uzupełniać braki wynikające z nieobecności,
7) usprawiedliwiać każdą nieobecność,
a) każdy uczeń zobligowany jest do noszenia odrębnego zeszytu (zwanego „zeszytem usprawiedliwień”), w którym umieszczane są usprawiedliwienia nieobecności wpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) z datą nieobecności i podpisem oraz wklejane są zwolnienia lekarskie,
b) lub poprzez dziennik elektroniczny,
c) uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności: w klasach IV-VIII do najbliższej godziny wychowawczej, a w klasach I-III w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły.
8) dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów,
9) nie opuszczać terenu szkoły od momentu przyjścia do szkoły, do końca swoich ostatnich zajęć lub odwozu,
10) przestrzegać całkowitego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków lub inny środków psychoaktywnych na terenie szkoły, jak i poza nią,
11) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o czystość i porządek, reagować na wszelkie przejawy wandalizmu,
12) naprawiać szkody powstałe z jego winy, za dokonanie zniszczeń uczeń odpowiada materialnie,
13) przychodzić do szkoły w mundurku szkolnym,
14) zakładać obuwie zmienne,
15) w pomieszczeniach szkolnych (klasy, korytarz, itp.) zdejmować odzież wierzchnią (kurtki, czapki, itp.),
16) zachowywać się godnie i kulturalnie,
17) wyglądać schludnie i skromnie, dbać o higienę osobistą,
18) mieć strój galowy na uroczystości szkolne oraz egzaminy sprawdzające,
19) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
a) sprzeciwiać się wszelkim przejawom przemocy, brutalności i wulgarności,
b) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
c) szanować cudzą własność i respektować jej nietykalność.
B. Zabronione jest: farbowanie włosów, robienie makijażu, malowanie paznokci, zakładanie tipsów, noszenie wyzywających strojów, kolczyków w nosie i innych częściach ciała.
C. Uczeń nie może wchodzić i przebywać w pokoju nauczycielskim bez zgody nauczyciela.
D. Zasady regulujące używanie telefonów komórkowych:
1) rodzic (prawny opiekun) ucznia ponosi pełną odpowiedzialność za posiadany i używany przez dziecko telefon komórkowy,
2) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (powinny być wyłączone i schowane w teczkach lub oddane do depozytu),
3) pomiędzy zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany wyłącznie poza budynkiem szkoły,
4) zakazuje się nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego,
5) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu i przekazanie do „depozytu” (aparat zostaje wyłączony i przekazany do sekretariatu szkoły, gdzie odbiera go rodzic (prawny opiekun) ucznia,
Par. 5
1. Strój galowy to:
1) biała koszula lub bluzka koszulowa,
2) czarne lub granatowe spodnie (nie dresy) bądź spódnica.
2. Mundurek szkolny (kl. O- VI) to czerwona, biała, granatowa koszulka polo z logo szkoły oraz granatowa lub szara marynarka z logo szkoły.
3. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy, odpowiednio dostosowany do sali gimnastycznej i warunków atmosferycznych podczas zajęć na boisku sportowym.

Par. 6
1. Zasady działania rzecznika spraw uczniowskich:
1) Rzecznik spraw uczniowskich wybierany jest spośród nauczycieli pracujących w szkole w sposób demokratyczny przez wszystkich uczniów naszej szkoły raz na pięć lat. Wybory odbywają się w październiku roku szkolnego, na który przypada zmiana kadencji.
2) Jeżeli dany nauczyciel nie może pełnić funkcji rzecznika do końca kadencji, to dyrektor zarządza nowe wybory przed upływem kadencji.
3) Samorząd uczniowski może złożyć do dyrektora wniosek o odwołanie rzecznika i powołanie nowego. Wówczas dyrektor w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku przeprowadza referendum w sprawie odwołania rzecznika spraw uczniowskich.
4) W referendum, o którym mowa w pkt. 3) biorą udział wszyscy uczniowie szkoły i decyduje zwykła większość głosów, a w przypadku równej ilości głosów – decyduje głos przewodniczącego samorządu uczniowskiego.
5) Jeżeli w wyniku referendum, o którym mowa w pkt. 3) rzecznik spraw uczniowskich zostanie odwołany, dyrektor w ciągu 30 dni od dnia referendum ogłasza wybory nowego rzecznika.
6) Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
7) Uczniowie kierują swoje sprawy do rzecznika tylko w tych przypadkach, w których wychowawca nie rozwiązał zaistniałego problemu.
8) Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
9) Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.
10) Rzecznik po rozpatrzeniu sprawy wydaje opinię, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informacje o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły.
11) Rzecznik może być mediatorem między stronami.
Par. 7
1. Nagrody:
1) Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub grupa uczniów.
2) Nagroda może być przyznana za:
a) rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami oraz przykładne zachowanie w klasach I-III dla uczniów wyróżniających się, a w klasach IV-VIII od średniej oceny 4,75 i wyżej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie,
b) wzorową frekwencję,
c) aktywną pracę w organizacjach szkolnych,
d) pomoc innym oraz innego rodzaju pożyteczne działania na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego
e) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych i innych.
3) Nagroda może być przyznana w następującej formie:
a) pochwała udzielona na forum klasy lub szkoły,
b) pochwała dyrektora szkoły udzielona indywidualnie wobec klasy, szkoły, rady pedagogicznej, rodziców,
c) uzyskanie nagrody dla absolwentów klas VIII w różnych kategoriach,
d) wręczenie listu pochwalnego dla rodziców podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego,
e) uzyskanie nagrody rzeczowej na koniec roku szkolnego,
f) uzyskanie statuetki „najlepszy z najlepszych” – dla uczniów klas IV-VIII (średnia ocen 5,5 i wyżej oraz wzorowe zachowanie),
4. Kary:
1) Karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub grupa uczniów.
2) Kara może być udzielona za:
a) nieprzestrzeganie regulaminu szkoły,
b) nieprzestrzeganie zarządzeń,
c) nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych,
d) nieprzestrzeganie przepisów prawa.
3) Kara może być udzielona w następującej formie:
a) upomnienie udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela indywidualnie bądź na forum klasy lub szkoły
b) zawieszenie prawa do udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, reprezentowania szkoły na zewnątrz,
c) skreślenie ucznia z listy uczniów.
Par. 8
1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
1) zapoznania się z Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
2) rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, przyczyn trudności;
3) uzyskania porad w zakresie dalszego kształcenia swoich dzieci;
4) wyrażania i przekazywania poprzez wychowawcę, dyrektora szkoły Osobie Prowadzącej opinii na temat pracy szkoły;
5) wnioskowanie o zmianę wychowawcy klasy dziecka.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:
1) dopilnowania regularnego uczęszczania dziecka do szkoły, w razie nieobecności dziecka w szkole usprawiedliwiania nieobecności najpóźniej do tygodnia od dnia powrotu do szkoły;
2) zapewnienia dziecku podstawowych podręczników i przyborów szkolnych zgodnie z realizowanym programem; dbania o codzienny wygląd i strój dziecka;
3) kontaktowanie się z nauczycielem – wychowawcą oraz innymi nauczycielami w sprawach postępów w nauce i zachowania ucznia;
4) uczestniczenia w zebraniach z rodzicami i tzw. Dniach Otwartych organizowanych jednego dnia każdego miesiąca nauki;
5) zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do odrabiania zadań domowych i nauki;
6) przyjmowania odpowiedzialności materialnej za wyrządzone przez dziecko szkody;
7) punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy;
8) regularnego i terminowego opłacania czesnego za naukę dziecka.
3. Do zadań Rodziców należy:
1) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym celem zapewnienia realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły;
2) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym działającym w szkole;
3) pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami w czasie wycieczek i różnych imprez szkolnych.
Par. 9
1. Postanowienia końcowe.
1) Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli z samorządem szkolnym i radą rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2) Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani ani w żaden inny sposób prześladowani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki ze strony dyrektora szkoły i rzecznika praw uczniowskich.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.1999 r.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress