TITLE

DESCRIPTION

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,
które posiada, ale jego czynów.
Nieważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

I Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Szkolny Klub Wolontariusza jest organizowany w Zespole Szkolnym Milenium Legionowo i dotyczy uczniów powyżej 13 r.ż. Do współpracy zaproszone są samorządy szkolne.
3. Wolontariusz Szkolnego Klubu Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.
4. Szkolny Klub Wolontariatu jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
5. Szkolny Klub Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
6. Opiekę nad klubem sprawuje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu, który nadzoruje jego pracę.
7. Wolontariusze mają zapewnione higieniczne warunki do realizacji swoich zadań.
8. W ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu podpisane zostają umowy i porozumienia z instytucjami, w których jest organizowana praca wolontariacka uczniów.

 

II. Członkowie

1. Wolontariuszem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontariackiej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
1. Uczeń, chcący być wolontariuszem, przed przystąpieniem do aktywności wolontariackiej powinien okazać zgodę od rodzica/opiekuna prawnego (zał. 1).
2. Wolontariusze otrzymują zaświadczenia i opinie o wykonywanej pracy, a na koniec roku szkolnego dyplomy z wyróżnieniem.
3. Wolontariusze są informowani o ryzyku podejmowanym w związku z pracą wolontariacką.
4. Wolontariusz ma prawo do:
⁻ wpływania na działania Klubu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw
oraz pomysłów,
⁻ wypowiedzenia członkostwa w Klubie w dowolnym czasie,
⁻ promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.
5. Wolontariusz ma obowiązek:
⁻ uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez opiekuna klubu, opiekuna samorządu szkolnego lub psychologa.
⁻ aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
⁻ wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

III. Cele i sposoby działania

1. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2. Celem Klubu jest także włączanie wszystkich uczniów w działalność wolontariacka na rzecz potrzebujących.
3. Klub wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
4. Klub przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowujące działalność.
6. Do form działania Klubu można zaliczyć:
- udział w akcjach wewnątrzszkolnych na rzecz młodszych uczniów szkół
- organizowanie zabaw dla młodszych uczniów z okazji różnych świat i dni okolicznościowych
- pomoc uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach koleżeńskiej pomocy; program „Bliżej siebie”.
- udział w akcjach charytatywnych wspierających różne instytucje (fundacje, schroniska, domy samotnej matki, domy spokojnej starości)
5. Klub przybliża uczniom idee wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych
6. W ramach działalności klubu są wywieszane plakaty zachęcające do włączenia się w pracę wolontariatu oraz w celu informowania w jakie formy działalności włącza się klub.
7. Na stronie internetowej zespołu szkół są zamieszczane informacje na temat działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków klubu.
3. Rozwiązania działalności klubu może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
5. Samorządy Szkolne aktywnie wspierają działania klubu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zgoda Rodziców
Wyrażam zgodę na udział córki/syna ………………………………………………..w pracach wchodzących w zakres Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka do miejsca pracy oraz powrót do domu po zakończeniu wykonywanej pracy w ramach wolontariatu.
……………………… ………………………………………
data podpis rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku syna/córki na stronie internetowej szkoły dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza.
…………………………………………….
podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Zgoda Rodziców
Wyrażam zgodę na udział córki/syna ………………………………………………..w pracach wchodzących w zakres Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka do miejsca pracy oraz powrót do domu po zakończeniu wykonywanej pracy w ramach wolontariatu.
……………………… ………………………………………
data podpis rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku syna/córki na stronie internetowej szkoły dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza.
…………………………………………….
podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza do pobrania


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress