Euroweek – regulamin

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  Przewidywany koszt wyjazdu na Euroweek to ok. 500 zł. Kwotę w wysokości 400 zł proszę wpłacać w sekretariacie szkoły do 22 września (czwartek). Ostateczny koszt wycieczki zostanie skalkulowany wg wskazań licznika przebiegu autokaru.   Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę: Zbiórka na parkingu przy kościele w Jabłonnie, 27 września (wtorek ) o godz. 7:00. Wyjazd godz. 7:30. Niestawienie się o wyznaczonej godzinie i niepoinformowanie wychowawcy o spóźnieniu, skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników wycieczki. Przy chorobie lokomocyjnej bardzo proszę pamiętać o podaniu dziecku leków w dniu wyjazdu i zabezpieczeniu w leki na cały pobyt na wycieczce. Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki Parking przy kościele w Jabłonnie,  1 października (sobota), około godz. 19:00- 20:00. Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego REGLE Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Różanka 14, 57-530 Międzylesie Tel. (+48) 665 999 177 Tel./fax: (+48) 74 812 64 08 info@regle.com.pl www.facebook.pl/osrodekregle   http://www.regle.com.pl/   Jednocześnie informuję, iż Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania.

REGULAMIN WYCIECZKI Euroweek, 27.09 – 1.10. 2016 roku.

 1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Relacje uczeń – uczeń:
  1. Szanujemy potrzebę prywatności,
  2. Pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”,
  3. Dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany,
  4. Nie stosujemy przemocy,
  5. Uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.
 3. Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:
  1. Szanujemy się nawzajem,
  2. Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.
 4. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
  1. Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki szkolnej Euroweek, która odbędzie się w dniach 27. 09 – 1.10. 2016 roku oraz bezwzględnie się do nich stosować.
  2. Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać.
  3. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot).
  4. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!
  5. Nie oddalać się od grupy.
  6. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  7. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu            i zdrowiu uczestników wycieczki.
  8. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
  9. Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.
  10. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
  11. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
  12. Pomagać słabszym, mniej sprawnym.
  13. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 5. Miejsce zakwaterowania:
  1. W miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka,
  2. Zachowujemy ciszę nocną od godziny 2200 do godz. 600.
  3. Dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim jakim go zastaliśmy.
  4. Obowiązuję zakaz samowolnego opuszczania ośrodka!
  5. Za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, jeżeli sprawca nie jest znany odpowiada solidarnie cała grupa.
 6. Miejsca publiczne:
  1. Przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników.
  2. Obowiązuje punktualność.
  3. Oddzielanie się od grupy jest zabronione.
  4. W miejscach publicznych stosujemy się do przepisów ruchu drogowego.
 7. W czasie podróży autokarem:
 8. podczas jazdy zachowujemy ciszę i dyscyplinę, aby nie przeszkadzać kierowcom w wykonywaniu ich pracy,
 9. nie otwieramy drzwi podczas jazdy oraz nie opieramy się o drzwi,
 10. nie chodzimy po autokarze podczas jazdy,
 11. nie siedzimy tyłem do kierunku jazdy,
 12. nie pokazujemy żadnych obraźliwych gestów przez szybę autobusu,
 13. nie należy zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych,
 14. zabronione jest przewożenie przedmiotów, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu wszystkich uczestników podróży.
 15. Podczas postoju autokaru nie wolno:
 16. wychodzić na szosę,
 17. zaśmiecać miejsca pobytu.
  Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z WSO. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 podpunkt m zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka  z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress