Uwaga nowości w gimnazjum!

FAKULTETY MATEMATYCZNO-FIZYCZNE

Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe w Legionowie   I. CELE OGÓLNE   1. Stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań ucznia. 2. Pobudzanie aktywności umysłowej uczniów i wyobraźni. 3. Motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy. 4. Przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem posiadanej wiedzy. 5. Doskonalenie koncentracji uwagi. 6. Kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji. 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. 8. Przygotowanie uczniów do konkursów. 9. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie m.in. na grupowy, a nie indywidualny, sukces. 10. Kształtowanie umiejętności dzielenia się swoimi wiadomościami i umiejętnościami. 11. Rozszerzenie wiedzy matematycznej ucznia (z zakresu treści programowych oraz ponadprogramowych). 12. Stymulowanie ucznia do samodzielnego poszukiwania informacji i korzystania z czasopism, literatury oraz portali fachowych. 13. Kształtowanie precyzyjności w języku matematycznym mówionym i pisanym, dopracowywanie poprawności zapisów rozwiązań, komentarzy, wniosków. 14. Kształtowanie umiejętności korygowania błędów kolegów (głównie szukania niepoprawności toku rozumowania).   FORMY REALIZACJI I OBSZARY DZIAŁAŃ   A. Rozszerzanie zdobywanych w szkole umiejętności i wiadomości.
 • Przygotowanie do konkursów przedmiotowych.
 • Zapoznanie z treściami wykraczającymi poza program nauczania - zakres tematyczny ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu konkursu kuratoryjnego. Treści będą przekazywane bezpośrednio przez nauczyciela lub za pomocą opracowanych przez niego materiałów.
 • Tematy realizowane na obowiązkowych zajęciach będę poszerzane na fakultetach (dodatkowe informacje, zadania nietypowe lub o podwyższonym stopniu trudności, inna forma ćwiczeń ).
 • Przeprowadzanie dodatkowych doświadczeń fizycznych.
 • Zapoznanie uczniów z konkursami i olimpiadami matematycznymi: terminem, miejscem, zakresem itd.
 • Udział uczniów w prestiżowych konkursach o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności, w tym zadań konkursowych ze zbioru opracowanego przez nauczyciela z zadaniami wybranymi ze znanych opracowań, poprzednich edycji konkursów i olimpiad oraz własnego autorstwa.
 • Praca całego zespołu nad ciekawymi i trudniejszymi problemami z zakresu matematyki i fizyki.
  B. Zadania logiczne, łamigłówki, rozwijanie nieschematycznego rozumowania.
 • Rozwiązywanie testów stowarzyszenia Mensy i testów IQ.
 • Rozwiązywanie i tworzenie zadań logicznych i zagadek matematycznych.
  C. Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi.
 • Uczestnictwo w wykładach i pokazach na uczelniach wyższych.
 • Zajęcia, doświadczenia w pracowniach fizycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zajęcia w ośrodkach naukowych np. PAN, Cyklotron.
 • Realizacja projektu "Matematyka i fizyka w pracy zawodowej i życiu codziennym."
  D. Wycieczki edukacyjne.
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • Wizyta w przedsiębiorstwach, firmach, banku itp.
 • Wycieczki do ośrodków naukowych.
  E. Funkcja edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej.
 • Prowadzenie przez ucznia 1 godz. zajęć z matematyki – obowiązkowych lub dodatkowych – z matematyki lub przyrody w klasie programowo młodszej.
  III. Fakultety matematyczno-fizyczne klasa 1   Zajęcia będą realizowane w ciągu 2 godz. / tygodniowo z podziałem:
 • pierwsza godzina to utrwalenie, uzupełnienie lub rozszerzenie treści realizowanych na zajęciach obowiązkowych jako realizacja podstawy programowej dla gimnazjum.
 • druga godzina będzie dotyczyła obszarów opisanych w punkcie II.
 • Część godzin będzie realizowana podczas wycieczek edukacyjnych i w pozaszkolnych ośrodkach naukowych. Uczniowie będę z wyprzedzeniem informowani o terminach zajęć fakultatywnych realizowanych poza szkołą (w zamian za wytyczone zajęcia według stałego planu lub w trakcie nich).
  Przykładowe tematy realizowane w klasie pierwszej na zajęciach fakultatywnych w szkole:
 • Nazewnictwo i przykłady bardzo małych i wielkich liczb. Stosowanie przedrostków i notacji wykładniczej.
 • Zadania logiczne. Testy inteligencji.
 • Omówienie konkursów matematycznych: proponowane konkursy oraz ich regulaminy i zakres.
 • Planimetria – trójkąty i czworokąty oraz twierdzenia, które ich dotyczą, a nie są omawiane na zajęciach obowiązkowych.
 • Wzory skróconego mnożenia i ich zastosowanie.
 • Prezentacja projektów m.in. fraktale, złoty podział, inne systemy liczenia.
 • Zadania na dowodzenie.
 • Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
  Przykładowe zajęcia pozaszkolne w ramach fakultetów:
 • Zastosowanie procentów w bankowości.
 • Wizyta w firmie Abbott i i firmie, gdzie powstają nowe leki przy współpracy międzynarodowej (uwzględnienie elementów języka angielskiego).
 • Doświadczenia w pracowni fizycznej UW.
 • Wykłady na Wydziale Fizyki UW.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress